997. BÁO CÁO TÀI CHÍNH tháng 06/2019

Category:

Description

Nhà Hảo Tâm NHI BÙI: 500.000đ

Nhà Hảo Tâm HUỲNH TẤN KHẢI: 1.000.000đ

Nhà Hảo Tâm MINH KIÊN: 1.000.000đ

Nhà Hảo Tâm ĐỀ NGHỊ GIỮ KÍN: 9.200.000đ

Nhà Hảo Tâm TÔ TRỌNG HIẾU: 1.000.000đ

Nhà Hảo Tâm Betty T Nguyễn: 5.400.000đ

TỔNG NGÂN QUỸ: 18.100.000đ