981. Cập nhật tiến độ xây bếp cho dòng tu nghèo ở Tây Nguyên ngày 24-26 tháng 09-2019

Description

01. Thầy Tuấn Ngọc – Xây Bếp Cho Dòng Tu – Xây Bếp Từ Thiện

02. Thầy Tuấn Ngọc – Xây Bếp Cho Dòng Tu – Xây Bếp Từ Thiện

03. Thầy Tuấn Ngọc – Xây Bếp Cho Dòng Tu – Xây Bếp Từ Thiện – Từ Thiện Tây Nguyên

04. Thầy Dương Tuấn Ngọc – Từ Thiện Tây Nguyên – Xây Bếp Từ Thiện

05. Thầy Dương Tuấn Ngọc – Từ Thiện Tây Nguyên – Xây Bếp Từ Thiện – Đổi Mới Cuộc Sống

06. Thầy Dương Tuấn Ngọc – Từ Thiện Tây Nguyên – Xây Bếp Từ Thiện