979. Xây bếp ăn từ thiện cho dòng tu nghèo phục vụ nuôi ăn ở thường trực cho 40 trẻ em và nấu ăn cho 400 người nghèo

Description

Thầy Tuấn Ngọc – Thầy Dương Tuấn Ngọc – Từ Thiện Tây Nguyên – Đổi Mới Cuộc Sống – 1

Thầy Tuấn Ngọc – Thầy Dương Tuấn Ngọc – Từ Thiện Tây Nguyên – Đổi Mới Cuộc Sống – 2

Thầy Tuấn Ngọc – Thầy Dương Tuấn Ngọc – Từ Thiện Tây Nguyên – Đổi Mới Cuộc Sống – 3

Thầy Tuấn Ngọc – Thầy Dương Tuấn Ngọc – Từ Thiện Tây Nguyên – Đổi Mới Cuộc Sống – 4