978. BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 11 -2019

243.810.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description

Tháng trước chuyển sang: 193.303.000đ

Nhà hảo tâm giấu tên: 1.000.000đ

Tong Duy Linh: 200.000đ

Anh Hung Ly: 2.312.000

Anh Tài Phùng: 4.624.000đ

Anh Anthony Châu: 6.936.000đ

Anh Tuấn TT: 2.312.000đ

Anh Hung Le: 2.312.000đ

Nguyễn Thùy Trâm: 1.000.000đ

Đào Tú Diễm: 500.000đ

Nina Dang: 2.312.000đ

Nhà Hảo Tâm Ẩn Danh: 10.000.000đ

Nhà Hảo Tâm Ẩn Danh: 1.000.000đ

Chị Vũ Châm: 1.000.000đ

Nguyễn Diễm: 3.500.000đ

Tây Nguyên: 500.000đ

Chị Uyên Hoàng: 4.600.000đ

Anh Phan Văn Thìn: 2.300.000đ

Nguyễn Công Danh: 400.000đ

Lyn Nguyễn: 3.500.000đ

Nguyễn Thị Ái Linh: 200.000đ